مجمع سالیانه کمیته جنگاوران کونگ فو کشور

مجمع سالیانه کمیته جنگاوران کونگ فو کشور در تاریخ یازدهم آبان ماه به میزبانی استان یزد در سالن سمینار هتل داد و با حضور بزرگ مرد کونگ فو ایران و رئیس سبک جگاوران کونگ فو کشور استاد فیروز حبیب پور و نائب رئیس محترمشان استاد علی طاهرنژاد و نمایندگان محترم استان ها برگزار گردید  بنا به صلاحدید استاد فیروز حبیب پور و همکاری نمایندگان محترم استان ها مسئولین کمیته های سبک انتخاب گردیدند.

آقای علی عرب بهارلو مسئول کمیته فنی کشور

آقای رضا عرب بهارلو دبیر اجرایی امور استان ها

آقای محسن مراد آبادی مسئول کمیته داوران

آقای امیر مسعود عظیمی مسئول کمیته آزمون

آقای محمد حیدری مسئول کمیته آموزش

آقای مسعود معارفی مسئول کمیته مربیان

آقای محمد جواد رضائی نژاد مسئول کمیته مسابقات

آقای نریمان بهمنی مسئول کمیته استان ها

آقای حجت خدایی مسئول کمیته قضایی

آقای حمید دره زرشکی مسئول کمیته روابط عمومی و انفورماتیک

و همچنین طی حکمی از سوی استاد فیروز حبیب پور، آقای ایوب مرادی به عنوان مشاور عالی در امور فنی کمیته جنگاوران کشور و عضو کمیته فنی سبک  و نماینده محترم استان البرز جناب آقای ارشد نصیری مسئول کمیته تحقیقات و پژوهشی منصوب گردیدند.

Comments are closed.