ریاست سبک

استاد معصومه جعفری

مسئول کمیته داوران
  • مسئول کمیته داوران جنگاوران کشور
  •  نایب رئیس اسبق فدراسیون در سال 92
  • دان 6 فدراسیون کونگ فو و هنر های رزمی
  • دارای مربیگری و داوری درجه B فدارسیون کونگ فو و هنر های رزمی
  • مدرس داوری