ریاست سبک

استاد تیمور فارسی مدان

استاد تیمور فارسی مدان از سال 1356  فعالیت رزمی خود را  آغاز نموده و زیر نظر استاد فیروز حبیب پور مشغول آموزش کونگ فو بوده است.وی در آن هنگام مشغول آموزش کاراته زیر نظر استاد شیزری و پس از آن در رشته تاپ کاراته با استادان فرید  و فرهاد دردار همکاری داشته است.

ایشان ضمن کسب  قهرمانی و موفقیت هایی  در این سبکها به  ورزش بوکس  نزد استاد  بیژن شیشه گران  روی آورده  و ضمن تکمیل  آموزش در این رشته به کشور فنلاند سفر نموده و با استاد AUVO Niiniketo آشنا میگردد و در آنجابا اساتید سبک قدرتمند هوکوتوریو تمرینات خود را ادامه میدهد .  ایشان در فنلاند به عضویت  کیک بوکس در آمده و در حال حاضر عضو  هیئت رئیسه  کیک بوکس فنلاند میباشد.

سابقه رزمی ایشان ازشروع نسل دوم ورزش رزمی در ایران آغاز گردیده و تا کنون مفتخر به دریافت احکام ارزشمندی از سوی مربیان درجه یک گردیده اند.

  • کمربند مشکی دان 7 فول کنتاکت کاراته
  • کمربند مشکی دان 6 کونگ فو
  • کمربند مشکی دان 5 کیک بوکس
  • کمربند مشکی دان 4 تاپ کاراته
  • کمربند مشکی دان 2 کان ذن ریو
  • کمربند مشکی هوکوتوریو
  • عضویت در هیئت رئیسه سبک کیک بوکس
  • عضویت در هیئت رئیسه سبک جهانی هوکوتوریو
  • عضو کمیته فنی جنگاوران کونگ فو

استاد فارسی مدان یکی از افراد موفق دررشته رزمی میباشد که درخارج کشور هم مایه افتخار کشور ایران است.