ریاست سبک

استاد فیروز حبیب پور
بنیانگذار و رئیس سبک
استاد علی طاهرنژاد
نایب رئیس سبک
استاد علی طاهرنژاد
استاد تیمور فارسی مدان
مربی با سابقه
استاد معصومه جعفری
مسئول کمیته داوران