قوانین جنگاوران

مراحل شروع آموزش

هنر آموز پس از گذراندن دوره های آموزشی مستقيما تحت نظر مربی خود برای دريافت دان 1 مشغول آموزش دفاع شخصی ميگردد و همينطور تا دريافت دان 4 ازمربی خود در طول مدت زمان معين و مشخص که ذکر ميشود و با آموزش تکنيکهای دفاع چاقو – سای – رکيما – سای سامورائی – با آزمونی که توسط مربی خودش برگزار ميگردد ميتواند به دريافت دان 4 نائل گردد . توضيح اينکه هنرآموز بايد دفترچه (پاسپورت ) صدور دان را توسط مربی خود دريافت کند و تاريخ اولين آزمون از دان 1 و اعلام تائيد مربی خود تا آزمون دان 4 را در دفترچه آزمون (پاسپورت ) درج شده نزد خود داشته باشد . پس از دريافت دان 4 هنر آموز برای دريافت دان 5 تا دان 7 با شرايط خاص مندرج در اساسنامه ابتدا بايد آزمون دان 1 تا دان 4 را در حضور اعضاء کميته فنی ارائه دهد و پس از تائيد اعضاء کميته فنی آزمون دان 5 به بالا گرفته خواهد شد .

چنانچه هنرآموز در آزمون دان رای هيئت فنی را دريافت نکند از 2 ماه تا 6 ماه بسته به نظر کميته فنی که در دفترچه آزمون (پاسپورت) قيد مِگردد فرصت خواهد داشت که مجددا درآزمون شرکت کند و ميبايست يک دوم اصل هزينه آزمون را برای تارِيخ آزمون بعدی به سبک بپردازد و چنانچه باردوم هم در آزمون رای نياورد ميبايست اصل هزينه آزمون را مجددا به سبک بپردازد.

نحوه آزمون رتبه (دان)

آزمون در حضور هيئت متشکل از رئيس و اعضاء کميته فنی و کمیته آزمون و مربی و شاگردان دان 1 به بالا برگزار ميگردد از دان 1 تا 4 که با حضور خود مربی از هنرآموز آزمون گرفته ميشود ميبايستی که افراد دان 2 تا 4 حضور داشته باشند و برای آزمون دان 3 حضور مربی و افرادی که دارای دان 3 به بالا ميباشند در سالن آزمون الزاميست .

در موقع آزمون در چند مرحله شاگرد ميبايست ازسالن خارج شود و اعضاء کميته فنی با يکديگر نسبت به شخص مورد نظر تصميم بگيرند که برای امتحان مرحله بعدی صلاحيت دارد يا خير , در صورت صلاحيت شخص ميتواند به آزمون ادامه دهد و تکنيکهای بعدی ر ا اجرا کند و در آخر شاگرد بايد با چند نفر رده بالاتراز خود مبارزه کند و در صورت موفقيت و خوب اجرا کردن تکنيکها و با تائيد رئيس و اعضاء کميته فنی موفق به دريافت دان بالاتر ميگردد .

در رده های مربوط به دان 4 تا دان 7 شخص بايد بتواند تکنيکها را جزء به جزء جهت آموزش دادن توضيح دهد واز سئوالاتی که اساتيد به عنوان شاگرد از وی سئوال ميکنند از نظر فنی جواب صحيح بدهد.

پس از تائيد رتبه(دان )از سوی مربی شاگرد ميبايست در هر مرحله قبولی آزمون يک نوار باريک قرمزبر روی قسمت پائين شال مشکی خود بصورت دوخته شده به تعداد رتبه خود داشته باشد که بيانگر رتبه (دان ) شاگرد است .

شاگردانی که موفق به دريافت يک مرحله دان بالاتر ميگردند قبل از دريافت تائيد دان ميبايست از نظر قدرت بدنی و بدن سازی که توسط تعدادی ازافراد رده های بالاتربر روی ايشان انجام ميگيرد استقامت کنند و اين سختی را که در واقع شيرينی اتمام کار است بجان بخرند.

کاتای جنگ آوران کونگ فو

اين فرم کاتا ميبايست در ابتدای تمام 7 مرحله آزمون دان توسط شاگرد اجرا شود و هدف از اجرای اين کاتا توانائی فِيزيکی و انعطاف و آمادگی شاگرد برای ارتقاء به سطح بالاتر مشخص ميگردد. اين کاتا در 4 محور انجام ميگيرد و خلاصه ای از تکنيکهای کونگ فو ميباشد.

زمان آزمون

شاگردانی که صلاحيت آنها توسط مربيان تا دان 4 تائيد شده است و يا مدت زمان قانونی آنها از دان قبلی سپری گرديده است ميبايست تقاضای آزمون دان بالاتر را با هماهنگی مربی خود به رئیس سبک تحویل دهند و کمیته آزمون بعد از به حد نصاب رسيدن اين افراد تاريخی را با هماهنگی اعضاء کميته فنی به آنها ابلاغ مينمايد و پس از دريافت حق آزمون از آنها مکانی ر ا به همراه تاريخ و ساعت آزمون به آنها و اساتيد اعلام نمايد و شاگرد موظف است در آن تاريخ به جهت آزمون حضور ِيابد وگرنه بايدمجددا تقاضا دهد و منتظرتاريخ بعدی آزمون بماند و در صورتی که شاگرد در تاريخ اعلام شده در سالن آزمون حضور نداشته باشد , برای آزمون بعدی بايد مجددا کل هزينه را به سبک بپردازد.

بهترين زمان آزمون در پايان استاژها ميباشد که سالی دوبار برگزار ميگردد.

استاژ فنی

اعضاء کميته فنی با هماهنگی فدراسيون کونگ فو به منظور يادگيری و هماهنگی بيشتر بين شاگردان و اساتيد سالانه 2 بار مبادرت به برگزاری استاژ فنی ميکنند که در اين اردوها ی آموزشی با توجه به بودجه و شرايط خاص ميتوانند از اساتيد کشورهای ديگرمرتبط با سبک يا نزديک به عملکرد تکنيکی سبکشان دعوت بعمل بياورند .دراين نوع اردوها تکنيکهای دفاع شخصی و سلاح آموزش داده ميشود و شاگردان بر حسب درجه شان تقسيم بندی شده و شروع بکار مينمايند که مدت زمان کلاسها 2 ساعت صبح و 2 ساعت عصر ميباشد که البته در صورتی که تعداد اساتيد و شاگردان بيشتر باشد مدت زمان کلاسها به 4 ساعت صبح و 4 ساعت عصر تغيير ميکند که اين موضوع به منظور بازدهي بيشتر آموزش صورت ميگيرد .

لازم بذکر است مدت اردوهای آموزشی نبايد بيشتر از دو روز باشد و بهترين زمان اجرای آن در روزهای پنجشنبه و جمعه و يا ايام تعطيلات (بجز ايام عزاداری و وفات ) ميباشد که افراد بيشتری از شهرستانها و توابع بتوانند شرکت کنند .

مقررات استاژ فنی

شاگردان قبل از اساتيد بايد با لباس يکد ست و تميز در سالن حضور داشته باشند و به افرادی که بعد از شروع کلاس حاضرشوند اجازه ورود به سالن داده نميشود .

شاگردان موظف هستند دفترچه (پاسپورت) و قبض ثبت نام به سالن را به مسئول سالن تحويل دهند و پس از اتمام اردو با مهر و امضاء رئيس کميته فنی نزد خود تا اردوی ديگر نگهداری کنند.

از بدو ورود تا پايان استاژ رعايت نظم و سکوت الزامی ميباشد و شاگردان به هيچ عنوان حق مبارزه نمايشی و يا تمرينی بجز فنون مربوط به آموزش داده شده را ندارد شوخی و يا صحبت کردن در حين تمرين تا پايان وقت کلاس ممنوع است و موقع بيرون رفتن از سالن در پايان وقت کلاس رعايت نظم وسکوت تاکيد ميشود .

فيلمبرداری و همراه داشتن اين نوع دوربين ها درهنگام برگزاری استاژدر سالن آموزش اکيدا ممنوع ميباشد و شاگردان در پايان وقت کلاس با رعايت احترام و اد ب و سکوت ميتوانند عکس يادگاری با اساتيد بگيرند . در اين نوع اردوها حق فيلمبرداری فقط با روابط عمومی فدراسيون ميباشد و شاگردان ميتوانند فيلم يا سی دی استاژ را با پرداخت هزينه مناسب از اين مکان خريداری نمايند.

در طول مدت برگزاری استاژ تماشاچی حق ورود به سالن را ندارد و اينگونه استاژها در تمام کشورها بدون حضور تماشاچی برگزار ميشود

لازم است اساتيد محترم تمامی موارد فوق الذکر را در مورد قوانين استاژ را بصورت کتبی موقع ثبت نام متقاضيان به آنها ابلاغ نمايند که در روز برگزاری استاژ مشکلی در اين رابطه بوجود نيايد .

مقررات فرم لباس جنگاوران کونگ فو

شاگردان پس از دريافت شال مشکی از سبک بايد برای ورود به کلاسهای جنگاوران کونگ فو لباس سفيد با شلوار مشکی بر تن داشته باشند . در فلسفه رنگ لباس کونگ فو رنگ مشکی مقدس است و سياه رنگی است که در مقابل رنگهای ديگر بيشتر مقاومت ميکند و در مقابل رنگها و نِيرنگها رنگ سياه اصالت خويش را حفظ ميکند. و رنگ سفيد نشانه صلح و آرامش و خوی انسانی است و به طرف مقابل نشان ميدهد که قبل از درگيری و ستيز تمايل به صلح و دوستی دارد. بر همين اساس رنگ پيراهن سفيد و رنگ شلوار مشکی انتخاب شده است و در سمت بازوی چپ لباس آرم جنگاوران وبر سینه راست لباس آرم فدراسیون کونگ فو دوخته ميشود . لازم بذکر است از دان 7 به بالا تر انتخاب رنگ لباس برای استادان آزاد ميباشد و شاگردان رده ها ی پائین تر لباس کامل مشکی با آرمهای مربوطه انتخاب شده است ودر درجه شال سبزو قهواي لباس سرخ باشلوار مشكي .

دفترچه آزمون (پاسپورت)

اين دفترچه به دوزبان انگليسی و فارسی نوشته ميشود و کليه مشخصات شاگرد از اسم وفاميل و سن وشماره شناسنامه و ………… به همراه جدول زمان بندی تارِيخ آزمونها ی کمربند مشکی تا دان6 و تاريخ حضوردر استاژهای فنی به هر دو زبان به همراه عکس هنرآموز با مهر و امضای رئيس سبک با آرم جنگاوران کونگ فو صادر ميگردد.

از آنجا که تمامی آزمونهای رده های بالاتر از تاريخهای ثبت شده بر روی دفترچه (پاسپورت ) ملاک سبک و کميته آزمون ميباشد لذا حفظ و نگهداری اين دفترچه به شاگردان توصيه ميگردد .

صدور المثنی اين دفترچه مستلزم هزينه و زمان طولانی برای تائيد مجدد آزمونهای قبلی ميباشد.

مدت زمان آموزش

برای آموزش دفاع شخصی و يادگيری اصولی اين فنون 3 تا 6 ماه زمان لازم است و مدت دريافت دان 1 تا 2 يکسال محاسبه شده است . برای آزمون دان 1 شاگرد ميباِيست در يک استاژ فنی شرکت کرده باشد .

برای آموزش دفاع چاقو 3 تا 6 ماه زمان لازم است و مدت زمان دريافت دان 2 تا 3 دو سال ميباشد . لازم بذکر است حضور در 2 استاژ فنی بعداز گرفتن دان قبلی الزامی است .

برای آموزش سای 5 تا 8 ماه جهت يادگيری زمان لازم ميباشد و مدت زمان دريافت دان 3 تا 4 سه سال بطول ميانجامد . حضور در 3 استاژ برای آزمون دان 4 ضرورت دارد.

برای آموزش رکيما (شمشير سامورائي ) که شامل کاتا و دفاع و حمله ميباشد حدود 5 ماه زمان جهت آموزش و يادگيری زمان لازم است و مدت زمان دريافت دان 4 تا 5 زير نظرمستقيم کميته فنی از زمان دريافت دان 4 تا5 سه سال بطول ميانجامد. لازم بذکر است 4 بار حضور در استاژفنی در اين مرحله حائزاهميت ميباشد.

جهت آموزش مبارزه و تکنيکهای دفاعی سای در مقابل رکيما ( شمشير سامورائی ) حدود 5 ماه زمان آموزش لازم است که هنرآموز بايِد در مقابل حمله های برشی شمشير توانائی تشخيص و د فع حمله توسط سلاح سای را بدرستی انجام دهد . علاوه بر اين در اين مرحله آموزش دفای چوب و تونفا به صورت حرفه ای به مدت 8 ماه در برنامه کاری هنرآموز گنجانده شده است .آموزش دفای چوب شامل دفع حمله با چوب توسط مهاجم و گرفتن آن از دست حريف –دفع حمله چوب با چوب و حمله متقابل به حريف – حمله و غافلگيری و در نهايت قفل کردن اندام حريف با چوب و در آخر کاتای چوب (بو) ميباشد.

آموزش تونفا که يکی از پيشرفته ترين وسايل دفاعی و قفل کردن اندام ميباشد که هم اکنون در اختيار پليس اکثر کشورها قرار دارد در اين مرحله کاتای تونفا به همراه تکنيکهای قفل کردن اندام و يادگيری ضربات با تونفا به نقاط حساس و موثر بر اندام حريف و همچنين گرفتن سلاح سرد از حريف با تونفا آموزش داده ميشود که مدت زمان آموزش اين تکنيکها 4 ماه ميباشد .

برای دريافت دان 5 تا 6 که مستقيما زير نظر اعضاء کميته فني تشکيل و آزمون گرفته ميشود 3 سال زمان لازم است و حضور بيش از 5 بار شرکت در استاژهای فنی لازم ميباشد .

در سبک جنگاوران در بدو ورود تا دریافت شال سبز آموزش تکنیکهای دست و پا و تکنیکهای ترکیبی و آمادگی کامل جسمانی هنرجو مد نظر می باشد .پس از دریافت شال سبز تا مشکی هنرجو از نظر مهارت فنون ترکیبی دست وپا و توانائی کامل مبارزه و آشنائی با قوانین مبارزه آزاد و نیمه آزاد و آموزش مقدماتی دفاع شخصی تا مرحله سبز و نیمه پیشرفته در مرحله سبز تا مشکی و پیشرفته در مراحل بالاتر مورد نظر سبک در این مراحل می باشد .

آموزش دفاع شخصی تخصصی (پليسی و محافظتی)

اينگونه آموزشها در اکثر نيروهای انتظامی و ارتشهای کشورهای مختلف جايگزين سبکهای ديگر شده است . در اين نوع آموزش به هنر آموز نحوه دفع حمله و قفل کردن اندام حريف با دست خالی و تحت کنترل در آوردن حريف مد نظر است .

هنر آموز بايد يادبگيرد چگونه پس از دفع حمله حريف با سلاح يا بدون سلاح بتواند حمله را دفع و شخص مهاجم را با دست خالی و يا با دستبند تحت کنترل خود درآورد.

مدت زمان يادگيری ای نوع تکنيکها 1 سال ميباشد و شخصی که خود را برای آزمون دان 7 آماده ميسازد ميبايست 3 سال از زمان دريافت دان 6 او گذشته باشد .لازم بذکر است حضور در 5 استاژ فنی –بيش از سال10 سابقه آموزش و مربيگری در باشگاههای کشور – حضور فعال در نشستهاو سمينارهای برگزار شده توسط فدراسيون- تائيد کميته انضباطی مبنی بر حسن اخلاق – عملکرد صحيح طبق موازين اساسنامه کونگ فو وجنگاوران ملاک اخذ مدرک دان 7 از فدراسيون ميباشد .

لازم بذکر است شخصی که موفق به دريافت دان 7 ميگردد علاوه بر داشتن شرايط احراز شده در اساسنامه بايد حداقل 40 سال سن داشته باشد . در غير اينصورت پس از آزمون و تائيد صلاحيت تکنيکی بايد منتظر مد ت زمان قانونی بماند و پس از آن موفق به دريافت حکم دان 7 از فدراسيون گردد .

نکات مهم

متاسفانه امروزه در ايران و اکثر کشورهای آسيائی مسئله اعطای دان در اغلب سبکها به غير از سبکهای کاراته – جودو- تکواندو ( به علت نظارت دقيق وصحيح )به يک معظل جدی تبد يل شده و باعث بی اعتباری و کم ارزشی اين مدارک در ميان سبکهای رسمی ديگرکشورها شده است . متاسفانه فروش اين مدارک توسط اينترنت بدون هيچگونه آزمون و در مقابل مبالغ نا چيز و استقبال افراد بسياری در اينگونه کشورها از خريد اين احکام منجر به کسب درآمد برای سبکها و سود جوئی رئسای اين سبکها گرديده است .

اين نکته حائز اهميت است که قبل از آزمون دان 5 زير نظر کميته فنی از دانهای قبلی شاگرد آزمون گرفته خواهد شد چنانچه مشاهده گردد اعطا دان به شاگرد طبق موازين و مقررات اساسنامه صورت نگرفته باشد .اين مسئله در کميته انظباطی قابل بحث و پيگيری ميباشدکه نهايتا در پرونده انظباطی مربی ثبت و مشمول تصميم گيری رئيس سبک و اعضاء کميته فنی ميباشد .

لازم بذکر است که تمامی احکام سبکی توسط دفتر مرکزی سبک زیر نظر مستقیم رئیس سبک صادر می گردد و اسامی افرادیکه مدرک و حکم از سبک دریافت می کنند در رده های مربوطه در سایت اینترنتی ثبت می گردد و به هیچ عنوان احکام سبکی بدون ذکر نام ویا مهر شده سبکی بدون نام به هیچ استاد یا نماینده استانی سبک تحویل نمی گردد .به همین خاطر مربیان می بایست فتوکپی شناسنامه هنرجو و فیش واریزی مبلغ تعیین شده با ذکرتاریخ آزمون را به آدرس دفتر سبک ارسال نماید سپس احکام صادر شده را تحویل بگیرد.